Oferta

Cel Projektu:

W okresie realizacji projektu 01.08.2018 – 31.07.2020r. podjęcie i/lub utrzymanie zatrudnienia przez 28 uczestników projektu (18 Kobiet, 10 Mężczyzn) pracowników: 
a) przedsiębiorstw sektora MŚP; 
b) przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne; 
c) przedsiębiorstw odczuwających negatywne skutki zmiany gospodarczej; 
d) przedsiębiorstw znajdujących się w sytuacji kryzysowej; 
zagrożonych zwolnieniem, przewidzianych do zwolnienia lub osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu poprzez nabycie nowych lub podwyższenie kwalifikacji lub kompetencji w trakcie szkoleń zawodowych oraz możliwość skorzystania ze średnio 4-miesięcznego subsydiowanego zatrudnienia w połączeniu z pośrednictwem pracy oraz wsparciem psychologa (wsparcie osób z terenu woj. śląskiego). 

Rezultaty: 

W okresie od 01.08.2018- 31.07.2020 35 osób (23 Kobiet, 12 Mężczyzn), zamieszkujących województwo śląskie– zostanie objętym wsparciem doradczo szkoleniowym tj. określenie potencjału zawodowego i IPD, poradnictwo zawodowe, uzyska możliwość skorzystania ze specjalistycznych szkoleń zgodnie z IPD oraz skorzysta ze wsparcia pośrednika pracy, psychologa oraz z możliwości średnio 4- miesięcznego subsydiowanego zatrudnienia i znajdzie zatrudnienie (po ukończeniu projektu 24 uczestników projektu znajdzie lub będzie kontynuowało zatrudnienie).